aarch64-linux-gnu-glibc 2.28-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:community
ベースパッケージ:aarch64-linux-gnu-glibc
説明:GNU C ライブラリ ARM64 ターゲット
上流 URL:https://www.gnu.org/software/libc/
ライセンス:GPL, LGPL
パッケージ容量:8.9 MB
インストール容量:45.3 MB
パッケージ作成者:Anatol Pomozov
最終更新:2018-08-10 02:28:27 JST

aarch64-linux-gnu-glibc を必要とするパッケージ (1)