adobe-source-han-serif-kr-fonts 1.001-2

アーキテクチャ:any
リポジトリ:community
ベースパッケージ:adobe-source-han-serif-fonts
説明:Adobe Source Han Serif Subset OTF - 韓国語 OpenType/CFF フォント
上流 URL:https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif
ライセンス:Apache
パッケージ容量:28.9 MB
インストール容量:50.1 MB
パッケージ作成者:Felix Yan
最終更新:2018-11-10 08:20:13 JST

依存パッケージ (1)

adobe-source-han-serif-kr-fonts を必要とするパッケージ (0)