adobe-source-han-serif-otc-fonts 1.001-1

アーキテクチャ:any
リポジトリ:community
ベースパッケージ:adobe-source-han-serif-fonts
説明:Adobe Source Han Serif - 汎 CJK OpenType/CFF コレクションフォント
上流 URL:https://github.com/adobe-fonts/source-han-serif
ライセンス:Apache
パッケージ容量:103.6 MB
インストール容量:172.1 MB
パッケージ作成者:Felix Yan
最終更新:2017-05-18 14:56:07 JST

依存パッケージ (1)

adobe-source-han-serif-otc-fonts を必要とするパッケージ (0)